Introductionary study for
breeding Varroa resistant bees

Final report
by
Tore Forsman, Per Ideström and Erik Österlund
of
SWEDISH BEEKEEPING ASSOCIATION
2004


Introductionary study for breeding Varroa resistant bees

Under 2003-2004 fick jag förtroendet att på uppdrag av Sveriges Biodlares Riksförbund (SBR) leda en förstudie tillsammans med Tore Forsman, dåvarande suppleant i SBR:s styrelse och ledamot av SBR:s avelskommitté, och Per Ideström, suppleant i SBR:s styrelse. Avsikten med förstudien var att göra en så grundläggande litteraturstudie som möjligt över vad som gjorts på olika håll i världen i försöken att avla bin motståndskraftiga mot bikvalstret Varroa destructor. För hoppningen var att man av denna studie skulle kunna hitta tips för hur man skulle kunna lägga upp ett sådant avelsarbete. Det är angeläget att få till stånd sådana arbeten då mot kvalstret motståndskragtiga bin är den enda långsiktiga lösningen på kvalsterproblemet, så som det är i t ex Sydamerika.

Två viktiga motståndsegenskaper hos bina som vi kunde urskilja är två slags hygieniska beteenden. 1. Identifiering av yngelceller med kvalster och avtäckning av sådana, ibland med utrensning av bilarver och bipuppor.

Ibland har detta kallats skalligt yngel på svenska. Den ses ofta med säsongsvariationer. Då denna egenskap inte är så stark uppträder den först då varroapopulationen är stor. 2. Ansträngningar av bina att rensa bort kvalster från andra bin och att själva bli av med dem om de har sådana sittande på sig.

Här intill visas bilder som exempel på de två beteendena. Den andra bilden visar en bildruta från en videosekvens där ett bi rensar sig själv fri från ett kvalster och därefter biter det.

DU KAN LADDA NER DENNA VIDEOSEKVENS HÄR (6 MB).

Det är Sven-Olof Ohlsson i Munsala, Österbotten i Finland som videofilmat.

Förstudien bekostades med hjälp av medel från bl a EU och finns i en pdf-fil på 1,2 MB.

DEN KAN LADDAS NER HÄR (1,2 MB).  Läs den som PDF-fil, 1,28 MB.


Premature Uncapp  ---   Mitebiter


Introductionary study for breeding Varroa resistant bees

During 2003-2004, by direction of the Swedish Beekeeping Association (SBR) I was trusted to be chairman of an introductionary study för breeding Varroa resistant bees. The study was made together with Tore Forsman, then deputy member of the board of SBR and member of the breeding committé of SBR, and Per Ideström, then deputy member of SBR. The aim of the introductionary study was to make as a thorough as possible literature study of what had been done in efforts around the world to breed bees resistant against the parasitic mite Varroa destructor. The hope was that this study would give help how to design such a work elsewhere. It's important that such works are being done as Varroa resistant bees is the only longterm solution of the big problems with this mite, a solution that exist for example in South America, where Apis mellifera, our western type of honeybee is coexisting with this mite.

We could discern two important resistance traits with the bees, two types of hygienic behaviour. 1. Identifying brood cells with mites in them and uncapping of such cells. Sometimes also followed by removal of the beelarvae and beepupae in them. It is among other things called premature uncapping or bald brood. It's often seen in varying degrees during the season. When this trait is not so strong it's nit seen until the varroapopulation is high. 2. Efforts of the bees to clean other bees and themselves of mites sitting on them.

The two pictures shown here are illustrations of these two traits. The second photo is a filmframe from a videosequence showing a bee removing a mite from itself and biting it.

IT CAN BE DOWNLOADED HERE (6 MB).

It is Sven-Olof Ohlsson in Munsala, Osterbotten in Finland who has filmed it.

The Introductionary study was made with funds from for example the European Union and is made into a pdf-file of 1.2 MB.

IT CAN BE DOWNLOADED HERE (1.2 MB).   Read it as PDF-file, 1,28 MB.


Erik Österlund                     Tillbaka   Back